สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 11  ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  43  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  1ราย

บ้านฝาง 1 ราย

กระนวน  2 ราย  

แวงใหญ่ 14 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  6 ราย

หนองสองห้อง 2 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย

มัญจาคีรี  1 ราย

ชนบท 8 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 5 ราย

เขาสวนกวาง 9 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  9  ราย

ภูผาม่าน  3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย

หนองนาคำ 7 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  5  ราย

โนนศิลา 7 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 5  ราย

แสดงความคิดเห็น