สารคามคลายแล้ว! ออกกำลังกาย ได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม เปิดถนนคนเดินตามมาตรการป้องกันโรค

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม คลายล็อกโควิด-19 บางกิจกรรมแบบมีเงื่อนไขตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคฯ

 

 

วันนี้ 12 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31/64 โดยสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 31/2564 ถึงแม้ว่ายังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในจังหวัด ทั้งส่วนผู้เดินทางกลับมารักษาตัวและผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และพบเพียงส่วนน้อยที่เกิดการติดเชื้อในพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ จึงมีมติในส่วนที่สำคัญ ดังนี้

1.ให้จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผลบังคับใช้ทุกอำเภอ รวมทั้งเขตตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ที่เคยยกระดับพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงมาตรการเดิมที่ประกาศก่อนหน้านี้ โดยจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เป็นไม่เกิน 20 คน

2.ผ่อนคลายให้เปิดสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม รวมทั้งลานกีฬา และสวนสาธารณะ

3.ขยายเวลาถึง 31 สิงหาคม ให้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานศึกษาทุกระดับ และปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ทุกสังกัด

4.ผ่อนคลายให้เปิดถนนคนเดินไนท์บาซาร์มหาสารคาม ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยให้ปฏิบัติมาตรการควบคุมป้องกันโรคฯ ตามที่เสนอในที่ประชุมโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาความยากลำบากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน และหากมีจำนวนมากเกินกำลังของท้องถิ่นขอให้แจ้งไปยังอำเภอและจังหวัดเป็นลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น