สภา ทน.ขก.โหวตไม่ผ่าน!!งบฯ บริหารเทศบาล 1,421 ล้าน ไม่เห็นชอบ จำนวน 15 เสียง  เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง ตั้งกรรมการฯเสนอผู้ว่าฯหาข้อยุติ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
สำหรับการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่นในวันนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) โดยในที่ประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่นได้พิจารณาลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยมติ 15 เสียง ต่อ 7 เสียง (ไม่เห็นชอบ จำนวน 15 เสียง , เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง)
ทั้งนี้ กรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น ขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จะต้องมีการเสนอชื่อกรรมการ จำนวน 14 คน เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.นายกเทศมนตรีเสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7 คน ส่วนที่ 2.สภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7 คน (ได้แก่ 1.นายอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง 2.นางสาวเกศินี วายทองคำ 3.นายณัฏฐกฤษยิ์ พฤกษะศรี 4..นายอาณากร มาศอมรพันธุ์ 5.นางสาวณัฐนิขา บุษมงคล 6.นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ 7.นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ) ต่อจากนั้นให้กรรมการทั้ง 14 คน ร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคล ซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่ประธานกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้ง จำนวน 1 คน เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป
ท้ายสุดนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะนำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
แสดงความคิดเห็น