นครพนมเตรียมรุ่ง!!‘ขนส่งทางบก’ ชวนเอกชนลงทุน สร้างศูนย์ขนส่งสินค้า “นครพนม” 1.3พันล้าน

‘กรมการขนส่งทางบก’ ขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมวงเงิน 1,361 ล้านบาท จนถึง วันที่ 10 กันยายน 2564


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม วงเงินรวมกว่า 1,361 ล้านบาท โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานรายปีในส่วนอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (Operation and Maintenance: O&M) ในส่วนอาคารและพื้นที่ใช้สอยในการรับผิดชอบของเอกชนและโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางตามรอบระยะเวลา รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 30 ปี นับจากปีเปิดให้บริการและได้เปิดขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request for Proposal : RFP) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้เอกชนผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ขบ. จึงได้ทำการขยายระยะเวลาการขายเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนออกไปถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารดังกล่าวได้ที่ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 ขบ. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม จัดเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของ ขบ. ตั้งอยู่ที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่กว่า 121 ไร่ ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R12 เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม – จีนตอนใต้ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางราง ผ่านแนวการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ – นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยปัจจุบัน ขบ. อยู่ระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดิน และเตรียมดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ภาครัฐรับผิดชอบในปี 2565 – 2567 และมีแผนเปิดให้บริการในปี 2568 สำหรับการคัดเลือกเอกชนในครั้งนี้ ขบ. จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ เอกชนที่เข้าร่วมลงทุนในโครงการยังจะสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ BOI กำหนดอีกด้วย

ทั้งนี้ เอกชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dlt.go.th หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า ขบ. โทร. 0 2271 8492 – 3 ในวันและเวลาราชการ

ดูน้อยลง
แสดงความคิดเห็น