ประมงสุรินทร์จัดอบรม ให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านขอนแก่น อ.สำโรงทาบ

สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมงแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านขอนแก่น อ.สำโรงทาบ

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิตด้านการประมงแก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป” ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

โดยมี นายพีรพันธุ พรรคนาวิกโยธิน ปลัดอาวุโส เป็นประธานและมอบพันธุ์ปลา ประกอบด้วย พันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลาตะเพียน อย่างละ 1,500 ตัว แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย รายละ 3,000 ตัว รวมจำนวนปลาทั้งสิ้น 90,000 ตัว

ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายโกศล สมัครสมาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการประมงพร้อมด้วย นายวิษณุ กัลยาพันธุ์ นักวิชาการประมง และนายธีระศักดิ์ เสริมรส ประมงอำเภอสำโรงทาบ ร่วมดำเนินกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น