ปังไม่ไหว!! มทร.อีสาน ชูศักยภาพ 24 นักวิจัย ติดอันดับ นักวิจัยในระดับโลก AD Scientific Index 2021

ปังไม่ไหว!! มทร.อีสาน ชูศักยภาพ 24 นักวิจัย ติดอันดับ นักวิจัยในระดับโลก AD Scientific Index 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ที่ได้วางแนวทางด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของโลก Digital Economy ซึ่งเป็นรากฐานอนาคตของประเทศไทย ซึ่ง มทร.อีสาน ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกมิติ จนทำให้วันนี้ มทร.อีสาน มีผลการจัดอันดับในฐานข้อมูลต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Scimago Webometrics ที่ มทร.อีสาน กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางวิชาการอันดับที่ 1 ในกลุ่มราชมงคล 3 สมัยซ้อน

ในส่วนของผลการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 พบว่ามีคณาจารย์ มทร.อีสาน จำนวน 24 ท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยในระดับประเทศ และระดับโลก ผมขอเป็นตัวแทนแสดงความยินดีและขอชื่นชมอาจารย์ทั้ง 24 ท่าน และขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ มทร.อีสาน ทุกท่านผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย นับเป็นวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพ (KPI) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษา ผู้ปกครองใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนกับ มทร.อีสาน และ Ranking ที่เราเข้าเกณฑ์ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ 

 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการจัดอันดับออกมาแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญคือเราย่อมยินดีและชื่นชมกับทุกคนทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ที่เรามองเห็นเป้าหมายและจับมือกันเดินไปในทิศทางเดียวกัน อันดับต่างๆ ที่เราได้มานั้น เราจะนำมาวิเคราะห์ในส่วนที่มหาวิทยาลัยควรจะหนุนเสริม เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรเพิ่มใน Rank มากขึ้นเรื่อยๆ หรือการปรากฏบน Rank อื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไป รศ.ดร.โฆษิต กล่าวตอนท้าย

แสดงความคิดเห็น