สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 14 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  16  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

บ้านฝาง 19 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

พระยืน 1 ราย

หนองเรือ 44 รายติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 22  ราย

สีชมพู 49 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 34  ราย

กระนวน 5 ราย

บ้านไผ่ 1 ราย

หนองสองห้อง 1 ราย

ภูเวียง 4ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

มัญจาคีรี  1 ราย

เขาสวนกวาง  4 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย

ภูผาม่าน  3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

 

แสดงความคิดเห็น