พช.สุรินทร์จัด Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จังหวัดสุรินทร์ Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

 

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุนรินทร์ จัดกิจกรรม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 หนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร รองรับสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายพื้นที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำไปสร้างการพึ่งตนเองรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปันโดยมีโก่งธนูโมเดลเป็นต้นแบบ โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหนอขวาว ร่วมกิจกรรรม

กิจกรรม ประกอบด้วย การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ ชมวีดิทัศน์ บรรยายพิเศษโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ  “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”/ “การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า” โดย พระสังคม ธนปัญโญ / การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” / ความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศ ตำบลดงคลั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด / ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล”

 

 

การบรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” การร่วมกันประกาศเจตนรมณ์เนื่องใน “วันดินโลก” วิเคราะห์หมู่บ้าน (SWOT) ด้วยใบงาน “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้อย่างไร”และจัดทำแผนปฏิบัติการของตำบลบ้านพี่ และของตำบลเมืองน้อง เพื่อสร้างมั่นคงทางอาหาร จากนั้นสรุปผลการฝึกอบรม และมอบหมายภารกิจ ในกิจกรรมแบ่งปัน โดยผู้นำการเปลี่ยนต่างคนต่างนำพืชผักสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ร่วมปลูกยังแปลงผักร่วมบ้านหนองน้ำขุน เพื่อเป็นศูนย์แบ่งปัน พันธุ์พืชประจำตำบล

แสดงความคิดเห็น