ยโสธรผุดโครงการใหม่!! ฝึกอบรมศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันสาธารณภัยในชุมชน

ยโสธรผุดโครงการใหม่!! ฝึกอบรมศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันสาธารณภัยในชุมชน

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน จังหวัดยโสธร รุ่นที่ 1 โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัย กลุ่มสมาชิกเครือข่ายวิทยุสื่อสาร กลุ่มอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ร่วมการฝึกอบรมเตรียมพร้อมป้องกันภัยฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/หมู่บ้าน โดยกำหนดจัดการฝึกอบรม ฯ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2564 รวม 2 วัน โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมกำลังแก้ไขปัญหาภายในชุมชน/หมู่บ้านและพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน สามารถช่วยเหลือตัวเองและคนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน ที่สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

แสดงความคิดเห็น