สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 17  ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  28  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

บ้านฝาง 3 ราย

หนองเรือ 1 รายติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

สีชมพู 2 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

น้ำพอง 2 ราย

บ้านไผ่ 14 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 7  ราย

เปือยน้อย 5 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

พล 28 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 26  ราย

แวงใหญ่ 23 รายติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 8  ราย

แวงน้อย 14 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 9  ราย

หนองสองห้อง7 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

มัญจาคีรี  5  ราย

ชนบท 5 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

เขาสวนกวาง  7 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 5 ราย

ภูผาม่าน  3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

หนองนาคำ 10 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 9 ราย

บ้านแฮด 5 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

โนนศิลา 2 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

 

แสดงความคิดเห็น