สุรินทร์ผุดโครงการ ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม สู้ภัยโควิด จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอย

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจ แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม วัฒนธรรมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด- 19 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอย ศาสนสถาน ในพื้นที่ 17 อำเภอ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสุรินทร์ และโครงการกิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกันจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 23 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับศูนย์พักคอย ศาสนสถานที่เป็นสถานที่กักกันตัว จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

1) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

2) หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

3) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอุดมพรหมวิหาร ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ และ

4) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดแสงบูรพา ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

มีผู้นำทางศาสนา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการชุมชน ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น