ความหวังคนไทย!! ครม.อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส จำนวน 9,372 ล้านบาท

ความหวังคนไทย!! ครม.อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส จำนวน 9,372 ล้านบาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการจัดหาวัคซีน ไฟเซอร์ป้องกันการโรคโควิด-19 แก่ประชาชนเพิ่มเติม จำนวน 20,001,260 โดส จำนวน 9,372.7645 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลที่จะจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 จะส่งมอบให้ในไตรมาส 4 ปี 2564 หรือปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม จำนวน 10 ล้านโดส รวมทั้งสิ้นจะส่งมอบทั้งหมด 30 ล้านโดส ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตราการป่วย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรค COVID-19 รวมทั้งลดผลกระทบ/ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

ขณะเดียวกันให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนกรณี การฉีดวัคซีนไขว้ชนิดให้ประชาชนได้เข้าใจ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 พบสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) พบเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการศึกษาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (ไบโอเทค) พบว่า การฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้น โดยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีใกล้เคียงกับ AstraZeneca 2 เข็ม ซึ่งคาดว่าจะมีผลดีต่อการป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตา และไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงภายหลังได้รับวัคชีน

โดยการกระจายและการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 จะใช้สูตรใหม่ SA (ซิโนแวค และแอสตร้าเซนเนก้า) ซึ่งข้อดีของสูตร SA จากการวิจัยที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และไบโอเทค พบว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นได้ค่อนข้างเร็วและภูมิคุ้มกันสูงขึ้นมาก

การใช้สูตร SA คือ ซิโนแวคเข็มแรก จากนั้นห่างไป 3 สัปดาห์ ฉีดเข็ม 2 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า พบว่า ค่าภูมิคุ้มกันใกล้เคียงสูตรแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ที่ต้องฉีดเว้นห่าง 12 สัปดาห์ ส่วนผลข้างเคียงหรือ อาการไม่พึงประสงค์ไม่ต่างจากเดิม ส่วนรายที่ฉีดวัคซีนสูตรผสมแล้วเสียชีวิตจากการพิสูจน์ศพพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

 

แสดงความคิดเห็น