คนขอนแก่นเฮ!! ทน. เปิดลงทะเบียนรับ”วัคซีนซิโนฟาร์ม” 23-24 ส.ค.นี้ เวลา 9.00 น. เพิ่มเติม 5,000 คน

คนขอนแก่นเฮ!! ทน. เปิดลงทะเบียนรับ”วัคซีนซิโนฟาร์ม” 23-24 ส.ค.นี้ เวลา 9.00 น. เพิ่มเติม 5,000 คน

เทศบาลนครขอนแก่นเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม 23-24 ส.ค.นี้ เพิ่มเติม 5,000 คน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเขตชุมชนเมืองให้ครอบคลุมและรวดเร็ว พร้อมขยายจุดฉีดคลุม 4 มุมเมือง เริ่มฉีดชุด 2 สิ้นเดือนนี้
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า การให้บริการวัคซีน รอบแรกตามที่เทศบาลนครขอนแก่น จัดหามาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 17,000 คน ที่ขณะนี้ดำเนินการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณคนขอนแก่นทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯและบุคลากรทางการแพทย์ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ขณะที่แผนงานต่อไปคือ การได้รับการจัดสรรในรอบที่ 3 จำนวน 8,000 คน ขณะนี้ได้มีการกระจายจุดฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ ถ.ศรีจันทร์ ติดกับ รพ.ขอนแก่น ที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-14 ต.ค. ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น หน่วยบริการวัคซีน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือไคซ์ ทำการฉีดวัคซีนในวันที่ 16 ก.ย. และที่ หน่วยบริการวัคซีน รพ.ศรีนครินท์ ที่ขอนแก่นฮออล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น จะทำการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ในวันที่ 31 ส.ค. และวันที่ 4,5,9,10,11,12,13,24,26 กันยายน 2564
“ ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนงานที่เทศบาลฯได้กำหนดไว้ครบทั้ง 55,000 คน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ทำให้ขณะนี้การบริหารจัดการวัคซีน ร่วมระหว่างเทศบาลฯคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อไปซึ่งต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุก รพ.ฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯทุกส่วนงาน,ผู้นำชุมชน,คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ที่ได้ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครั้งใหญ่ให้กับคนขอนแก่นในการที่จะต่อสู้กับวิกฤติเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และที่สำคัญคือการที่คนขอนแก่นก้าวผ่านความกลัวและเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งในส่วนของที่รัฐจัดสรรและวัคซีนทางเลือกที่เทศบาลฯจัดหา และทุกคนได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนให้คนขอนแก่นเข้ามารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน”
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลฯ ได้ประกาศเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์ม เพิ่มเติมอีก 5,000 คน ในระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ OA U-PHEE ซึ่งทุกท่านที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนชิโนฟาร์มสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านระบบดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-224031 และ 043-225525 ในวันและเวลาราชการ
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเชิญชวนให้คนขอนแก่นมารับการฉีดวัคซีนกันในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น อย่างวันนี้กลุ่มคนยากไร้ ,คนส่งน้ำแข็ง, คนขับรถสองแถวรับจ้าง, กลุ่มเปราะบาง ,แม่ค้าขายอาหารในสตลาด หรือแผงลอย หรือรถเร่,ผู้ป่วยติดเตียง, คนพิการ ,คนเก็บขยะ, กู้ชีพ, กู้ภัย ,นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือแม้กระทั่งกลุ่มสัปเหร่อ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับการเผาศพผู้เสียชีวิตโควิดและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโควิดที่ทุกคนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ ยังคงค้นหากลุ่มคนเร่ร่อนตามบัญชีรายชื่อของ พมจ. อีก 100 คน ที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯได้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพในภาพรวมอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น