เรียนที่บ้านต่อ จ.ชัยภูมิ ประกาศปิดสถานศึกษาทุกประเภท งดการเรียน การสอบ/อบรม แบบ On-site

จ.ชัยภูมิ ประกาศปิดสถานศึกษาทุกประเภท ต่ออีก 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังมีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ อยู่ในอัตราที่สูงและยังพบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่ที่มีความแออัดหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วและอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ 69/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 จึงให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ งดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม ในรูปแบบ On Site หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) เป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ให้จัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ในรูปแบบ Online , On Air , On Hand และ On Demand ไต้ตามวามหมาะสมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

แสดงความคิดเห็น