สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 20  ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  37 ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

บ้านฝาง 6 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

พระยืน 1 ราย

หนองเรือ 8 รายติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 5  ราย

สีชมพู 11 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 10  ราย

น้ำพอง 1 ราย

กระนวน 17 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 7  ราย

บ้านไผ่ 13 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 7  ราย

เปือยน้อย 3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

พล 26 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 14  ราย

แวงใหญ่ 1 ราย

แวงน้อย 1 ราย

ภูเวียง 24 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 11  ราย

มัญจาคีรี  4  ราย

ชนบท 12 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 6  ราย

เขาสวนกวาง  7 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 4 ราย

ภูผาม่าน  1 ราย

หนองนาคำ 1 ราย

บ้านแฮด 1 ราย

โนนศิลา 3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

 

แสดงความคิดเห็น