สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 21  ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  33 ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

บ้านฝาง 3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

น้ำพอง 1 ราย

กระนวน 7 ราย

เปือยน้อย 6 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 4  ราย

พล 9 ราย ติด

แวงใหญ่ 12 รายเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 4  ราย

แวงน้อย 1 ราย

หนองสองห้อง 2 ราย เชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย

ภูเวียง 4 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

มัญจาคีรี  21  ราย เชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 7  ราย

ชนบท 3 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

เขาสวนกวาง  7 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 6 ราย

ภูผาม่าน  2 ราย เชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

โนนศิลา 2 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

 

แสดงความคิดเห็น