ผ่านฉลุย!!งบฯ 2,622 ล้าน อบจ.โคราช งบบริหารจัดการมากที่สุดในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา14.00 น. ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครราชสีมา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 มีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา 2 คน เลขานุการสภา 1 คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. 4 คน และสมาชิกสภา อบจ.ฯ 45 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการการตรวจคัดกรองของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เริ่มการประชุมในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งสิ้น 8 เรื่องเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ส่วนระเบียบวาระที่ 2 เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และ ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความเห็นชอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ฝ่ายบริหาร โดย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. กำกับดูแลกองสวัสดิการสังคม แถลงถึงการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม พร้อมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้การยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2485 เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์แห่งใหม่ บนเนื้อที่ 35 ไร่ งบประมาณ 15 ล้านบาท มติที่ประชุมเห็นชอบ 41 คน งดออกเสียง 3 คน ไม่อยู่ในที่ประชุมขณะออกเสียง 1 คน
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,622,444,600 บาท แยกเป็นงบกลาง 143,994,640 บาท งบบุคลากร 1,376,125,500 บาท งบดำเนินงาน 693,073,300 บาท และงบลงทุน 409,250,960 บาท ส่วนสถานการณ์คลัง มีเงินฝาก 4,326,375,671 บาท เงินสะสม 4,225,746,734 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 819,635,633 บาท รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 133 โครงการ รวม 76,497,086 บาท และรายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 775 โครงการ รวม 542,943,715 บาท และเงินกู้คงค้าง 41,343,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น นายก อบจ.ได้ขอให้ สมาชิกสภา อบจ. พิจารณาเห็นชอบ และมติที่ประชุมสภาชิกสภา อบจ. ที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 45 คน เห็นชอบผ่านร่างญัตติฯ ดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 สมาชิกสภา อบจ. ได้เสนอแนะและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ให้ที่ประชุมพิจารณาและร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการจัดสรรงบประมาณของ อบจ. ที่ได้นำลงไปพัฒนาพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ต่อไป
ที่มา>>องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แสดงความคิดเห็น