ศรีสะเกษเพิ่นวา ผู้ว่าฯผ่อนปรนมาตรการควบคุมพื้นที่ ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดกรณีไม่ต้องกักตัว

จังหวัดศรีสะเกษ ผ่อนปรนมาตรการผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในกรณีไม่ต้องกักตัว เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพมากขึ้น

 

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามคำสั่งจังหวัด (ฉบับที่38) เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพมากขึ้น และลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถดำเนินไปใด้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จึงเห็นสมควรปรับการบังคับใช้มาตรการในการเดินทางของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กรณีไม่ต้องกักตัว โดยสาระสำคัญของประกาศ มีดังนี้

1.กรณีบุคคลที่มีเหตุจำเป็นและมีเอกสารผลตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) ทางห้องปฏิบัติการจากต้นทางเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ไม่ต้องกักตัว แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้รีบกลับออกไปโดยเร็ว

2.กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ต้องคำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและต้องดำเนินการในสถานที่หรือพื้นที่กำหนดเฉพาะ (Bubble Area) หรือผู้ควบคุมรถรับส่งสินค้ารับขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถชนส่งนั้น และพักอาศัยอยู่ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นการชั่วคราวตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้รีบกลับออกไปโดยเร็ว

3.กรณีผู้ที่รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครบ 2 เข็มหรือครบโคส ตามจำนวนวัดจีนแต่ละชนิด มาแล้ว 14 วัน หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) มาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องกักตัว เว้นแต่ ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องตรวจด้วย Antigen Test Kt (ATK) ก่อนเข้าพื้นที่ทุกราย

4.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ผ่านการกักตัวใน State Quarantine ครบ 14 วัน และเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ต้องกักตัว อีกทั้งผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น