อุบลฯจ๊วด!!‘ทช.’เปิดใช้ถนนสาย 3025 อุบลฯหนุนคมนาคมขนส่งสินค้าชายแดน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3025 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 – บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นจำนวน 3 ช่วง ได้แก่
ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 2+674 ช่วง กม. ที่ 5+100 ถึง 8+600 ช่วง กม. ที่ 17+200 ถึง 19+526 รวมระยะทาง 8.5 กิโลเมตร
 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดโดยรอบ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนสายทาง เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ในการพัฒนามาตรฐานงานทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
แสดงความคิดเห็น