ร้อยเอ็ด ร้อยน้ำใจ ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด จัดตั้ง “จิตอาสาพระราชทาน” รวมใจสามัคคี ทำดี เพื่อพัฒนาชุมชน

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ประชุมจัดตั้งโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวดร้อยเอ็ด, นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

S__30556191.jpg

 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญและให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะควกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ

2. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย เป็นต้น

3. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ไห้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือ การรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__30556193.jpg

ทั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 กิจกรรม โดยให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน และการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดของเราต่อไป

แสดงความคิดเห็น