ชาวนาส่วงวะว่าซั่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ บอร์ดนบข. เห็นชอบหลักการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวนกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน
โดยราคาและปริมาณประกันรายได้ คือ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
3) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
5) ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
พร้อมเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน รักษาเสถียรภาพราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เช่น สินเชื่อชะลอการเก็บเกี่ยวข้าว สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยมอบหมายให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปหารือเรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ก่อนนำเสนอเข้าครม.ต่อไป
แสดงความคิดเห็น