ผ่านฉลุย!! งบรายจ่ายอบจ.อุดรฯ 65 หลังแปรญัตติปรับลดเงิน

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 หลังมีสมาชิกขอแปรญัตติปรับลดเงินงบประมาณรายจ่ายบางโครงการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมครบองค์ประชุม การประชุมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด
สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ มีญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณาในวาระที่ 2 ในวาระที่ 3 เกี่ยวกับที่มีสมาชิกขอแปรญัตติปรับลดเงินงบประมาณรายจ่าย อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาห้องสมุด ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านประจำตำบล งบประมาณ 30 ล้านบาทว่ามากไป การอุดหนุนเงินให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี การอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย งบประมาณ 10 ล้านบาท รวมถึงงบซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยเพื่อสร้างผลผลิตให้ชุมชน ลดงบเพื่อนำมาจัดซื้อถุงยังชีพแจกประชาชนให้มากที่สุด
นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ซึ่งแนวคิดคนเราต่างกันได้ ในฐานะคณะผู้บริหารก็มาให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ซึ่งทุกโครงการก็ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน คิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ทั้งการสนับสนุน ส่งเสริม โดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อบจ.อุดรเองก็ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษา ซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโควิด-19 ขณะเดียวกันในเรื่องถุงยังชีพนั้นทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ก็มีการมอบช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การประชุมยังมีญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนแผนงานการศึกษา ญัตติประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยเห็นว่าธุรกิจโรงแรมนั้นส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก อบจ.จึงมีมาตรการช่วยเหลือไม่เก็บค่าภาษีโรงแรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งทุกญัตติผ่านความเห็นชอบของสภา
แสดงความคิดเห็น