หยุด!โรคใบด่าง เกษตรบุรีรัมย์จับมือโรงแป้ง แจกมันพันธุ์อึด ต้านทานโรค

เกษตรบุรีรัมย์จับมือโรงแป้งมัน แจกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทนทานต่อโรค จำนวน 300,000 ต้น มอบให้กับเกษตรกรอำเภอละหานทรายที่ประสบปัญหาโรคใบด่างระบาด

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอละหานทรายและโรงแป้งมัน (บริษัทสยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด) นำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีทนทานต่อโรค อาทิ สายพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 จำนวน 300,000 ต้น มอบให้กับเกษตรกร หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 10 บ้านหนองมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย ที่ประสบปัญหาโรคใบด่างระบาดและได้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างทิ้ง และได้ทำการพักแปลงแล้วจำนวน 30 วัน เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกทดแทนมันสำปะหลังที่ติดโรคใบด่างและได้ทำลายทิ้ง เพื่อลดพื้นที่การระบาด ภายใต้โครงการส่งเสริมแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งท่อนพันธุ์มันคุณภาพดีจำนวน 300,000 ต้นที่นำไปมอบให้เกษตรกรในครั้งนี้ สามารถนำไปปลูกขยายพันธุ์ได้ถึง 500 ไร่

พร้อมกันนี้ ยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ทราบและตระหนักถึงภัยจากโรคใบด่างมันสำปะหลังที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในอนาคตด้วย ซึ่งจากการข้อมูลการสํารวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 251,791 ไร่ เกษตรกร 18,660 ราย พบพื้นที่เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 15,569 ไร่ เกษตรกร 1,972 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.18 ของพื้นที่สำรวจ สำหรับเกษตรกรที่พบโรคเป็นวงกว้างหรือมากกว่า 10 จุดต่อไร่ ได้ขอเข้าร่วมโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอรับค่าชดเชยการทำลายต้นมันที่ติดโรคทิ้งแล้ว 437 ราย พื้นที่ 2,086 ไร่ วงเงินชดเชยค่าทำลาย 4,505,760 บาท

นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โรคใบด่างใบมันสำปะหลังถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งมีการระบาดในประเทศไทยมา 2 – 3 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทางเกษตรจังหวัด ก็ได้ร่วมกับโรงแป้งมัน เพื่อหาแนวทางควบคุมป้องกันการระบาดของโรคและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหาวิธีป้องกันตัดวงจรการระบาดและจัดหาท่อนพันธุ์คุณภาพดีที่ทนทานต่อโรค

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แต่งตั้งคณะทำงานฯ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ก็มีพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างกว่า 15,000 ไร่ ซึ่งก็มีเกษตรกรบางส่วนที่เลือกวิธีทำลายต้นมันที่เป็นโรคทิ้งเอง ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการขอรับการชดเชยจากรัฐแล้วกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งจะได้รับชดเชยเฉลี่ยไร่ละ 2,160 บาทตามมติ ครม. และจัดหาพันธุ์มันสะอาดในพื้นที่มอบแก่เกษตรกรเพื่อปลูกทดแทนด้วยโดยได้รับความร่วมมือจากโรงแป้ง ในการจัดหาท่อนพันธุ์มันมาแจกจ่าย ก็เชื่อว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคใบด่างดังกล่าวได้

 

แสดงความคิดเห็น