สารคามลุย!! บินโดรนสำรวจ เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมให้ชุมชนร่วมเสนอแนวทาง

อบจ.มหาสารคาม บินโดรนสำรวจ ลุยแผนฟื้นฟูแหล่งน้ำร่วมกับชุมชน

       ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นำโดรนบินสำรวจออกแบบเร่งรัดการเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ให้ทันวันที่ 31สิงหาคม 2564 ผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำโดยมอบหมายให้นายสมพร บุญพา นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.มค. นายจำนงค์ ดวงสาพล ส.อบจ.มค. เขต อ.ชื่นชม และเจ้าหน้าที่ อบจ.มค. ลงพื้นที่สำรวจออกแบบฟื้นฟูและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ตำบลเหล่าดอกไม้, ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม, อำเภอนาดูน, อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมเสนอความต้องการและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งด้านอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตร

 

      ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ ได้กล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยกรน้ำ อบจ.จะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการน้ำเป็นศูนย์กลางให้ อบต.ต่างๆ เข้ามาใช้ข้อมูลร่วมกันและเชื่อมโยงข้อมูลกับคลังข้อมูลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น