เริ่ดจริงอะไรจริง!!‘ราชมงคลขอนแก่น’สร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ใช้ในจุดพักคอยโรงพยาบาลสนาม

25 สิงหาคม 2564    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักวิจัย เร่งมือสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ช่วยเหลือศูนย์พักคอย ที่วิทยาเขตขอนแก่น ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ที่ศูนย์การศึกษาโคกสีและได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกปัญหาที่กำลังประสบในขณะนี้คือ การกำจัดขยะติดเชื้อ โดยปกติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545  กำหนดให้หน้าที่การเก็บการกำจัดเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากขยะติดเชื้อได้รับการจัดเก็บการทำลาย ที่ไม่ถูกต้องอาจจะกระจายออกสู่สังคมสิ่งแวดล้อม และปะปนในอากาศโดยรอบ สามารถติดต่อสู่คนได้โดยง่าย

โดยอาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ เปิดเผยว่า คณะทำงานประกอบด้วยอาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ว่าที่ รอ.สุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ธวัชชัย สิมมา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ว่าที่ รต.เอกราช ไชยเพีย คอ.บเครื่องกล  อาจารย์บรรลุ เพียชิน โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร อาจารย์ ดร.สุบรร ผลกะสิ คอ.บ.โยธา ได้เห็นปัญหาการจัดเก็บขยะและการเผาทำลายขยะติดเชื้อที่ ศูนย์พักคอยโคกสี  เกรงว่าดำเนินการไม่ถูกต้องอาจจะเป็นผลเสีย ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมต่อไป จึงได้ระดมความคิดเห็นและหาอุปกรณ์ ที่พอมี นำมาดัดแปลงและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเตาเผาขยะ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีทันเวลา

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย ถังน้ำมันขนาดใหญ่ ออกแบบเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนฝาปิดเปิดเพื่อป้องกันเขม่าควัน ส่วนที่ 2 คือเตาเผา และส่วนที่ 3 คือ ตะแกรงรองรับขี้เถ้าจากการเผา มีจุดเผาไหม้ 3จุด ใช้ความร้อนที่ด้านล่าง เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ขยะ ความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส เผาขยะครั้งละประมาณ8-10 กิโลกรัม ใช้เวลา 20 นาที  และนับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่คณาจารย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเภสัชกร เชิดชัย อริยานุชิตกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำทีมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ให้คำแนะนำและทดสอบการเผาขยะ ด้วยการแนะนำให้ใช้แก๊สแอลพีจี เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ และลดปริมาณควันดำด้วยการเพิ่มความสูงของปล่อง ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น  คณาจารย์ผู้จัดสร้างทุกท่านมีความภูมิใจและพร้อมที่จะให้องค์ความรู้และคำแนะนำ ในการจัดสร้างแก่หน่วยงานและชุมชนที่สนใจ

แสดงความคิดเห็น