‘สุรินทร์’เริ่ดคัก!!เสร็จแล้ว 4 เลน อ.ท่าตูม – อ.จอมพระ บูมขนส่งเชื่อมชายแดนกัมพูชา

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 214 ตอนอำเภอท่าตูม – อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเส้นทางสายย่อยเข้าสู่ทางสายหลัก อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางให้สามารถเดินทางจากอำเภอสู่จังหวัด ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
สำหรับทางหลวงหมายเลข 214 เป็นโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง – ตอนล่าง โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางตลอดเส้นทาง 264.66 กิโลเมตร ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้เป็นเส้นทางการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางสายนี้เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ทล. เห็นถึงความสำคัญจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวง ตอนอำเภอท่าตูม – อำเภอจอมพระ ตั้งแต่ กม. ที่ 142+684 – กม. ที่ 164+436 รวมระยะทาง 21.7 กิโลเมตร จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวทาง Asphalt Concrete Surface กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง มีผิวทาง และไหล่ทางเป็น Asphaltic Concrete ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร ส่วนไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 736,912,000 บาท
โครงการดังกล่าวทำให้เกิดระบบทางหลวงที่ทันสมัย เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพกระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค อีกทั้งระบบคมนาคมขนส่งทางถนนสามารถรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงเกิดประโยชน์แก่ผู้สัญจรในเส้นทาง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่ง เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมั่นคง
แสดงความคิดเห็น