สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 30 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย สะสม 901 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 47 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 83 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 74 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 95 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 35 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 22 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 43 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 16 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 45 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 5 ราย

แสดงความคิดเห็น