สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

 

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 39 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 75 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,226 ราย ผู้ที่รักษาหายสะสม 11,299 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา ราย 2,847  และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 80 ราย

ยอดผู้ป่วยแต่ละอำเภอ

เมืองอุบลราชธานี 26 ราย
พิบูลมังสาหาร 6 ราย
เดชอุดม 13 ราย
บุณฑริก 3 ราย
โขงเจียม 2 ราย
วารินชำราบ 5 ราย
นาจะหลวย 9 ราย
ตระการพืชผล 3 ราย
เขมราฐ 1 ราย
ทุ่งศรีอุดม 1 ราย
นาเยีย 4 ราย
สว่างวีระวงศ์ 0 ราย
น้ำยืน 10 ราย
เขื่องใน 7 ราย
ศรีเมืองใหม่ 6 ราย
เหล่าเสือโก้ก 5 ราย
สิรินธร 2 ราย
สำโรง 7 ราย
น้ำขุ่น  0 ราย
กุดข้าวปุ้น 2 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย
ม่วงสามสิบ  0 ราย
โพธิ์ไทร  0 ราย
นาตาล 0 ราย
ตาลสุม 2 ราย

ยอดสะสมผู้เดินทางกลับจาก กทม./ปริมณฑล

เดชอุดม 1410 ราย
เขื่องใน 1200 ราย
เขมราฐ 637 ราย
น้ำยืน 525 ราย
สว่างวีระวงศ์ 169 ราย
นาจะหลวย 563 ราย
บุณฑริก 1002 ราย
ตระการพืชผล 911 ราย
ทุ่งศรีอุดม 268 ราย
ดอนมดแดง 186 ราย
ตาลสุม 177 ราย
โพธิ์ไทร 388 ราย
สำโรง 342 ราย
พิบูลมังสาหาร 958 ราย
เมืองอุบลราชธานี 1458 ราย
น้ำขุ่น 266 ราย
โขงเจียม 310 ราย
วารินชำราบ 761 ราย
ม่วงสามสิบ 503 ราย
ศรีเมืองใหม่ 492 ราย
กุดข้าวปุ้น 425 ราย
เหล่าเสือโก้ก 197 ราย
นาตาล 319 ราย
สิรินธร 472 ราย
นาเยีย 277 ราย

แสดงความคิดเห็น