อุดรฯหนัก!! ผวจ.ออกคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉิน ปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก 9 แห่ง

จังหวัดอุดรธานี ประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยง 9 แห่ง หลังพบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปใช้บริการ
จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปใช้บริการที่สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
นาย สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงออกคำสั่ง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1) บริษัทราชสีมา เอส.ดี.โอ ต.บ้านจั่น อ.เมือง
2 ) บริษัทฮุนได มอเตอร์ อุดรธานี ต. บ้านเลื่อม
3) ร้านก๋วยเตี๋ยวโกยุด สี่แยกบ้านเลื่อม อ.เมือง
4) ธนาคารกรุงไทย สาขากุมภวาปี ต.พันดอน
5) บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ ถนนรอบเมืองอุดรธานี
6) ร้านบีเคเค ชั้น 2 เซนทรัลพลาซา อุดรธานี
7) สำนักงานสรรพสามิตร สาขากุมภวาปี
8)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนบริการประชาชน อ.เมือง
(ลำดับที่ 1-8 ปิดดวันที่ 30สิงหาคม ถึง 1 กันยายน)
9)ไซต์งานก่อสร้าง ส่วนต่อขยายโรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดร ถ.ทองใหญ่ (ปิดวันที่ 1-5กันยายน 2564)
ในการนี้ ให้ปิดบริการเป็นการ ชั่วคราว เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
แสดงความคิดเห็น