ปศุสัตว์เลยลุย!! ลงให้ความรู้เกษตรกรรายใหม่ เข้าใจ Lumpy skin disease

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Lumpy skin disease แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย นำโดยนายทวพงศ์  สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Lumpy skin disease ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการและเฝ้าระวังป้องกันโรค Lumpy skin disease แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1 ราย เป็นนายแก่น สิงห์สถิตย์ บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 7 ตัว พร้อมแนะนำการใช้ยาฆ่าแมลง การสุมควันไฟ น้ำส้มควันไม้ ติดหลอดไฟขับไล่แมลง และหรือกางมุ้งให้กับสัตว์เลี้ยง งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ ที่บ้านนาหมูม่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 

 

 

จากนั้น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ จำนวน 1 รายเป็นเกษตรกรบ้านนาหมูม่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี จำนวน 1 ราย เลี้ยงสุกรพื้นเมือง 5 ตัว สุนัข 1 ตัวปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์จำนวน 1 รายเป็นเกษตรกรบ้านกกแหนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี 1 ราย เลี้ยงไก่พื้นเมือง 118 ตัว สุกรแม่พันธุ์ 3 ตัว สุกรขุน 16 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แสดงความคิดเห็น