อุดรฯพร้อมปัง!!ลุยต่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด ‘มหกรรมพืชสวนโลก’ 2026

วันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม อบจ.อุดรธานี ชั้น 4 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุมการเตรียมสถานที่จัดงานพืชสวนโลก และการนำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางขนิษฐา โกวิทยากร กษ.จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สืบเนื่องจาก จ.อุดรธานี ได้เชิญคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการนำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก 2569 ทั้งนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) (สสปน.) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อรับฟังข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลก
โดย สสปน. ได้ชี้แจงแนวทางในการนำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ดังนี้
1.เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืชสวนในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้
2.ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งธุรกิจด้านการนำเข้า-ส่งออก ผลิตผลการเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจด้านการบริการต่างๆ
3.ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดการเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
และแนวทางในการนำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ของจังหวัดอุดรธานี โดยทำ VTR และ ผวจ.อุดรธานี นำเสนอต่อที่ประชุม และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิด นำจุดเด่นที่สำคัญที่สามารถเป็นจุดขายให้กับทาง จ.อุดรธานี
แสดงความคิดเห็น