นพ.ทวีศีลป์ ชื่นชม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ. อุบลฯ ต้นแบบ Sandbox Safety Zone School

นพ.ทวีศีลป์ ชื่นชม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ต้นแบบ โรงเรียนประจำ Sandbox Safety Zone School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19

นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone School หรือที่เรียกว่า เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ โดยนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนประจำ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนประมาณ 500 คน เมื่อรวมกับคณะครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ ประมาณ 600 คนเศษ เปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. เป็นต้นมา

จากสถานการณ์โควิด19 ระลอก 3 มีความรุนแรง จึงได้ขออนุมัติ ศบค.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดการเรียนการสอน ทั้ง ออนไซต์และออนไลน์ แบบประจำ ไม่ให้นักเรียนกลับบ้าน และห้ามผู้ปกครอง หรือญาตินักเรียนเข้ามาเยี่ยมโดยเด็ดขาด หาก พ่อ-แม่ นักเรียน เจ็บป่วย ที่ไม่ใช่โควิด ทางโรงเรียนจะนำรถพานักเรียนส่งกลับบ้านไปดูแลพ่อ-แม่ จนหายป่วย ก็จะไปรับกลับมา โดยต่องผ่านการกักตัว 14 วัน พร้อมเอกสารรับรองว่าปลอดเชื้อโควิด จากหน่วยงานสาธารณสุข จึงกลับเข้าโรงเรียนได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี เป็น 1 เดียวของสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ดำเนินตามมาตรการ Sandbox Safety Zone School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ โดย ยึดตามหลักการ แนวปฏิบัติ  ขั้นตอนดำเนินการ ตามที่มาตรการกำหนดไว้อย่างเข้มงวด

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุ คือหากมี นักเรียน ติดเชื้อโควิด จัดให้มี ศูนย์พักคอยในโรงเรียน หรือ Isulation School มีทั้งหมด 20เตียง (ชาย 10 เตียง หญิง 10 เตียง แบ่งพื้นที่ชาย-หญิงชัดเจน ) จากนั้น โรงพยาบาลในพื้นที่จะเข้ามารับตัวผู้ติดเชื้อไปทำการรักษา

 

ทุกคนในโรงเรียนต้องยึดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา เว้นระยะห่าง  ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน โรงเรียน มีพ่อครัว แม่ครัว ประจำ ทำอาหารให้นักเรียน โดยผู้ประกอบการนำวัตถุดิบในการทำอาหารมาส่งให้ที่ด้านหน้าโรงเรียน ผ่านขั้นตอนการคัดกรองและการฆ่าเชื้อ และทุกวันศุกร์บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด19 เป็นประจำ คณะครู บุคลากรของโรงเรียน กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรก

จากนั้น นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 พร้อมคณะเยี่ยมชม พื้นที่ ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น อาคารโรงเรียน อาคารโรงอาหาร อาคารพยาบาล อาคารโรงนอน รวมทั้งอาคารศูนย์พักคอยในโรงเรียน หรือ Isulation School ซึ่งทุกจุดจัดในรูปแบบเว้นระยะห่างถูกต้องตามมาตรการป้องกันโควิด19

นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 กล่าวชื่นชม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ที่ดำเนินตามมาตรการ Sandbox Safety Zone School  เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ ได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกระโสบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงถือว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนประจำ ในการดำเนินตามมาตรการ Sandbox Safety Zone School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้ โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ

 

         

แสดงความคิดเห็น