อุดรฯเด็ดขาด!!ผู้ว่าฯสั่งปิดอีก 3 สถานที่เสี่ยงสะกัดเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว

คําสั่งจังหวัดอุดรธานีที่๓๕๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยรายใหม่ จํานวนเพิ่มขึ้น ในการระบาดระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๔ จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ได้เข้าไปใช้บริการที่สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และ (๗) มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ข้อ ๒ ข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับข้อ ๒ (๒) แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และข้อ ๒ แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติว่า กรณีจําเป็นเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีอํานาจออกคําสั่งจังหวัดอุดรธานีในการปิดสถานที่ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงให้ปิด สถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

๑) ร้านยางบุญกิจ สาขาบ้านจั่น แผนกอาคารยางใหญ่ อ.เมือง(ปิดวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๔)

๒) ร้าน Ticha Clinic สาขาอุดรธานี ถ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง(ปิดวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๔)

๓) ร้านขายไก่สดคุณรุ่งตลาดไทยอิสาณ อ.เมือง (ปิดวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๔)

ในการนี้ ให้ปิดบริการเป็นการชั่วคราว เพื่อทําลายเชื้อและทําความสะอาดสถานที่ให้เป็นไปตาม มาตรการที่กําหนดนับแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๔ โดยในระหว่างปิดดําเนินกิจการ เป็นการชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถเข้าตรวจสอบให้คําแนะนําตามมาตรการที่กําหนด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผล เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตาม มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามคําสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น