คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3863/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี และมาจากพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด

ที่ ๓๘/ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดอุดรธานี

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2017 (co/ID-19) อย่างรวดเร็ว กว้างขวางในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบายระลอกใหม่ ในปี ๒๕๐๔ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบทั้งประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนาใน พื้นที่จังหวัดอุดรธานีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี นั้น

โดยที่ได้มีการบังคับใช้บรรดามาตรการต่าง ๆ เพื่อเข้าระงับยับยั้งและป้องกันการระบาด แบบกลุ่มก้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COND-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๕ มาพรา ๒๒ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกําหนดออก ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ และ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ก้าหนดให้จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบกับ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้มีคําสั่งจังหวัด อุดรธานีที่ ๔๔/๒๕๒๙ งวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 (COMD-19) จังหวัดอุดรธานี และคําสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๔๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (cov-19 จังหวัดอุดรธานี เพิ่มเติม ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COD-19) ของจังหวัดอุดรธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ และต่อเนื่อง จังหวัดอุดรธานี จึงขอยกเลิกคําสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ ๓๔.๕๘/๒๕๔ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคําสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๑๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) จังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

8.ดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ที่ออกนอกเคหะสถาน หรือขถานที่พํานักของคนและมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น

๑.๒ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ที่มีกิจกรรมที่ต้องสัมผัส หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น

๒. มาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๒.๓ ให้โรงเรียนทุกสังกัดหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัดรวมทั้งสถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ งดจัดการเรียนการสอน (Onite) ที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ ของสถาบันการศึกษา ทุกประสาท ทุกสังกัด ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Chat : เรียนโดย ALTV (GU Bord) หรือOnline : เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ OndrTord: เรียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือ on hund: เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด

ทั้งนี้ หากโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียน พิเศษ มีความพร้อมในการจัดเรียนการสอน on site ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด ให้เสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี พิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ต่อไป

๒.๒ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุกสังกัด และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

๒.๓ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี จํานวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต้องดําเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

๒.๔ ปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผู้น บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน

๒.๕ ร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้จ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และให้บริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน เวลา ๒๓.00 น. และให้ด้าเนินการตามมาตรการที่กําหนด งดการจําหน่าย และดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

๒.๖ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติ ให้จํากัดจํานวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

๒.๒ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิด บริการได้ตามปกติ และให้คําาเนินการตามมาตรการที่ก้าหนด

๒.๘ สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ การแข่งขัน กีฬาให้จํากัดจ้านวนผู้ชม ร้อยละ ๒๕ ของที่นั่งทั้งหมดหรือ ๑ คน ต่อ ๔ ตารางเมตร

๒.๔ สถานที่ออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ตามปกติและให้คําเนินการตามมาตรการ ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด

๒.๑๖ สถานที่ท่องเที่ยว คําชะโนด อําเภอบ้านดุง ให้ชะลอการเปิดออกไปไม่มีกําหนด

๒.๑๓ สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง สถานรับดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุดรธานี ให้ด้าเนินการดังนี้

๓) ปิดบริการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย แบบไป – กลับ ๒) ให้งดเยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่นอนค้างคืน

๔) ให้ดูแลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ๒.๑๒ งดกิจกรรมสังสรรค์ งานรื่นเริงต่างๆ

๓. มาตรการสําหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และจังหวัดเสี่ยงที่จังหวัด อุดรธานีก้าหนด ให้ดําเนินการ ดังนี้

 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และจังหวัดเสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานี ภาหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง รวม ๒๔ จังหวัด ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) ลงทะเบียนโปรแกรม COMD-19 Watch Out

๒) รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine ) ในแต่ละอําเภอ

๓) ให้กักตัวที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน กรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและคณะกรรมการในพื้นที่ประเมินที่พักอาศัยและประเมินความรู้ของผู้กักตัว ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 พบว่าผ่านเกณฑ์ จะอนุญาตให้กักตัวต่อที่บ้าน (Home Quarantire) ได้ โดยต้องกักตัวให้ครบ ๑๔ วัน ทั้งนี้ ยกเว้น ผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ดังต่อไปนี้

– ได้รับวัคซีนชิโนแวค ซิโนฟาร์มไฟเบอร์ โมเดอร์นา ชนิดใดชนิดหนึ่ง ครบ ๒ เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ ไม่ต้องกักตัว๑๔ วัน แต่ให้ดําเนินชีวิตตามหลัก DAIHAT-TA

– ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ เป็นซิโนแวค และเข็มที่ ๒ เป็นแอสตร้าเซเนก้า เป็นเวลา อย่างน้อย ๔ สัปดาห์ ไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน แต่ให้ด้าเนินชีวิตตามหลัก HTTA

– ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สปุตนิก วี ชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างน้อย ๑ เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ ไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน แต่ให้ดําเนินชีวิตตามหลัก D-M-H-T-โรค์

– ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า ๒ เข็ม ไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน แต่ให้ดําเนินชีวิต ตามหลัก DHM-H-T-T-ต้น

– ได้รับวัคซีน เข็มที่ ๑ เป็นแอสตร้าเซเนก้า และเข็มที่ ๒ เป็นไฟเบอร์ ไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน แต่ให้ดําเนินชีวิตตามหา D-M-14T-T-4

๔. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับวัคซีนตามที่กําหนด ต้องกักตัว 14 วัน และให้ตรวจหาเชื้อ โควต-ax ทุกราย

๕) กรณี ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และจังหวัดเสี่ยง ที่จังหวัดอุดรธานีกําหนด ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-๑๙ และรักษาหายแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารหลักฐานจากโรงพยาบาล/สถานบริการที่รักษา ให้ชัดเจน

๓.๒ รายชื่อจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และจังหวัดเสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีก้าหนด ที่ปรับเปลี่ยนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ด้วย

๔.๓ ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เคาะประตูบ้านค้นหาผู้ที่เดินทาง มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และจังหวัดเสียงที่จังหวัดอุดรธานีก้าหนด/ผู้สัมผัสเสียงสูง/ ผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Put) ให้กักตัวให้ครบ (๓๔ วัน และให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข นําป้ายไปติดหน้าบ้าน/ห้องพักอาศัยพร้อมทั้งติดตามเยี่ยมบ้าน หรือตรวจสอบ ผ่านทาง WDEoCALLวันละ ๒ ครั้ง ร่วมกับทีมคนอุดรธานีไม่ทอดทิ้งกัน ฝ่าฟัน Cov1D-19 รายงานผลการ ติดตามให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ทราบทุกวัน ถ้าพบว่าไม่กักตัวหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้ ดําเนินการตามกฎหมาย

๓.๔ ให้ผู้กักตัวรายงานอาการต่อ ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกวัน

๓.๕ ให้ผู้เดินทางทุกคน ทุกสายการบิน ลงทะเบียนในโปรแกรม COMD-19 Watch Out จากท่าอากาศยานต้นทาง โดยผู้เดินทางแดงหน้าจอโทรศัพท์การลงทะเบียน CS1-19 Watch Out ต่อ เจ้าหน้าที่ทําอากาศยานอุดรธานี และตรวจสอบการได้รับวัคซีน ก่อนออกจากพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้า

๓.๖ ให้ผู้เดินทางทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ สแกน QR Code และลงทะเบียน CoID-19 Watch Cut จากสถานีขนส่งผู้โดยสารต้นทาง หรือปลายทางในจังหวัดอุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ ๓ แห่งที่ ๒ และสถานีขนส่งผู้โดยสารพันตอน (อําเภอกุมภวาปี) และสถานีรถไฟ ผู้โดยสารที่ไม่สะดวก ลงทะเบียนใน COV1D Watch Cut ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ และตรวจสอบการได้รับ วัคซีน ก่อนออกจากสถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ

๓.๗ ให้นายอ้ามาอทุกอําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่กักกัน (Local Quarartire) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และ จังหวัดเสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกําหนด ที่ต้องกักตัว ๑๔วัน และจัดหาพาหนะรับ-ส่ง ผู้เดินทาง ที่ต้องกักตัว and วัน

๓.๘ ให้นายอําเภอโนนสะอาดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านที่อ้าเภอโนนสะอาดเพื่อ คัดกรองตรวจหาเชื้อโควิต-19 ในผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานี กําหนด

ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําที่อาศัยอํานาจแห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ การดําเนินการตามคําสั่งนี้ เป็นกรณีที่มีสถานการณ์ อันกระทบหรือต่อความสงบเรียบร้อย และเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เป็นข้าไปจะก่อให้เกิดผล เสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิได้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔ และบรรดา ข้อบังคับ หรือข้อความอื่นใดของประกาศหรือคําสั่งจังหวัดอุดรธานีในส่วนที่กําหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้นั้น ซึ่งขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้ใช้ค้าสั่งฉบับนี้แทน ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุม โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสยาม ศิริมงคล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น