ไปต่อไม่รอแล้วนะ ศธ.นำร่อง Sandbox Safety Zone ร่วมกับโรงเรียน 68 แห่ง มั่นใจไร้โควิด

ศธ.ร่วมกับสธ. นำร่องโครงการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่มีความพร้อม จำนวน 68 แห่ง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS)  เป็นมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่มีความพร้อม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อเดินหน้าทำโครงการนี้ไปพร้อมกัน เพราะจะต้องมีการลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่จะประสงค์เข้าโครงการว่าเป็นไปตามมาตรการที่เราได้วางไว้ ทั้งนี้เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นได้รับวัคซีนครบหมดทุกคนแล้วก็จะนำไปสู่การเปิดเรียนในรูปแบบไฮบริดคือ การเปิดเรียนที่มีทั้งนักเรียนอยู่ประจำและออนไลน์ แต่ทุกอย่างจะยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ.ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า การเป็นโรงเรียน  Sandbox Safety Zone in School  มีเงื่อนไข 3 ข้อคือ 1)โรงเรียนประจำ 2)เป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย และ 3)ผ่านการประเมินความพร้อม  โดยมีแนวปฏิบัติตามมาตรการคือ โรงเรียนประจำ ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ผ่านต้นสังกัด มีการหารือร่วมกับผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด จัดให้มีสถานแยกตัวในโรงเรียน (School Isolation) จัดให้มี Safety Zone ในโรงเรียน มีการติดตามประเมินผลโดยทีมตรวจราชการของ ศธ. และ สธ. และโรงเรียนรายงานตามแบบรายงานติดตามผลผ่าน MOECOVID และ Thai Stop Covid Plus  สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SSS

ขณะนี้มีจำนวนทั้งหมด 68 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 20 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 3 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) แบ่งเป็น โรงเรียนนานาชาติเอกชน 14 แห่ง โรงเรียนเอกชนนักเรียนไทย 12 แห่ง รวม 44 แห่ง

แสดงความคิดเห็น