สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ ๕ ) พร้อมจัดโครงสร้างการบริหารงานตั้งคณะอนุกรรมการ ทำงาน ๕ ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การทำงาน  ” ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนเสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทำการสรรหาคณะกรรมการสภาชุดใหม่ สมัยที่ ๕ มีวาระการทำงาน ๒ ปี ผลของการสรรหาได้คณะกรรมการทั้งหมด ๑๙ คน แบ่งเป็นกรรมการจากสายวิชาชีพ ๑๒ คน กรรมการจากสายผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมเลือกนายสุปัน รักเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ส่วนรองประธานคนที่ ๑ ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการนิเทศศาสตร์
รองประธานคนที่ ๒ นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ หัวหน้าแผนกผลิตข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เลขาธิการนางสาวจันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักข่าวไทย อสมท. รองเลขาธิการนายชูชาติ เพ็ชรโต บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN16 และTrue4U เหรัญญิกนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD ส่วนกรรมการอีก ๑๓ คน ประกอบด้วย นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการสำนักข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี
นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) นายวรวรรธน์ ขุนทอง บรรณาธิการข่าวไทยรัฐ ทีวี นางสาวณัฐชาพรรณ โชติสิริพรฤทธิ์ บรรณาธิการข่าวอมรินทร์ ทีวี นางสาวภาวิณี ธรรมนนทิกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม รักษาการหัวหน้าข่าวอาชญากรรม-สังคม สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.
นายจตุพร สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไปและผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ PPTV นายธนชาติ สีแก้ว รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพ้อยท์ ทีวี รศ.รุจน์โกมล บุตร ผู้แทนจากสภาองค์กรผู้บริโภค ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ
นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายและสิทธิมนุยชน นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศไทย นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

 

 

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการขึ้นมา ๕ คน ประกอบด้วย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกษ์ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและสิทธิ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน ในการดำเนินการทางประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายจะสรรหาอนุกรรมการเข้าร่วมงานและกำหนดกรอบการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทยต่อไป

สำหรับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในสภาวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ ๑๐ เมษายน พศ. ๒๕๕๒ โดยมีเจตนารมณ์ในการก่อตั้งคือ “การควบคุมกำกับกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พร้อมทั้งการส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ ยกระดับการทำงานของคนในวิชาชีพสื่อ และส่งเสริมสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน”  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นับตั้งแต่วันก่อตั้งได้ดำเนินงานมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๒ ปี มีคณะกรรมการมา ๔ ชุด
………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น