ต้องเฮ็ดได้!!คนขอนแก่นฉีดวัคซีนโควิด 32.65% ตั้งเป้า 70 % ภายในสิ้นเดือน ก.ย. 64

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.30น.นายแพทย​์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา​ นายแ​พทย์สาธารณ​สุขจังหวัด​ขอนแก่น​ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 138/2564 ทางไกลผ่นระบบWebex meeting ณ​ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีข้อประสานราชการและสั่งการดังนี้
1. การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 608
1.1ทำแผนเชิงรุกรายสัปดาห์ ฉีดวัคซีนในชุมชนเน้นกลุ่มเป้าหมาย 608 เป้าหมายเดือนกันยายน 2564 ร้อยละ 70 โดยส่งแผน
การฉีดวัคซีนที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
1.2.การลงข้อมูลการฉีดใน MOPH IC ให้เป็นปัจจุบัน (Real Time)ในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะตัดยอดในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน
1.3.ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันมหิดล ขอให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 70 เพื่อปักธงพื้นที่สีเขียวในภาพรวมจังหวัดขอนแก่น
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19ขอให้ทุกพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดให้รีบดำเนินการ ถ้าไม่พอให้ทำการเบิกเพิ่มได้ ขยายเวลาให้เบิกได้ถึงเดือนตุลาคม 2564
3. การเตรียมการฟื้นฟู(Recovery) การเฝ้าระวังในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
3.1.ทำ Surveillance ในโรงงาน เน้นจุดเสี่ยงที่เข้าข่ายจะเกิดCluster มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2. ถ้าตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ทำมาตรการ Bubble and Seal เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
4. ATK จังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรชุดตรวจ ATK จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 84,000 ชุด มอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯวางแผนจัดสรรสนับสนุนหน่วยบริการ
ซึ่งขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้มีการฉีดวัคซีนได้กว่า 32.65 % (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน  2564) ซึ่งในแต่ละวัน มีการออกหน่วยฉีดวัคซีนได้ประมาณถึง 17,000 รายต่อวัน คาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายน นี้ เมื่อวัคซีนหลักมาเต็มที่แล้วจะยังมีตัวเสริมอีก คือวัคซีนทางเลือกขององค์กรปลุกครองส่วนท้องถิ่นมาสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใกล้ตัวเลข 70% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ภายในสิ้นเดือนกันยายนได้
แสดงความคิดเห็น