ครม. เห็นชอบ จัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 12 ล้านโดส เร่งสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน

ครม. เห็นชอบ จัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 12 ล้านโดส เพื่อเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงิน 4,254.36 ล้านบาท สำหรับจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติม จำนวน 12 ล้านโดส เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว ,ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ,เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

          ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนซิโนแวค จำนวน 12 ล้านโดสนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน เพราะเป็นวัคซีนที่ผลิตแล้ว ไม่ต้องทำการจัดซื้อล่วงหน้า ทำให้สามารถส่งมอบได้ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. และยังเป็นการรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมและเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มวัยแรงงาน 8 ล้านคน และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 2 ล้านคน โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อชะลอไม่ให้เกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายในวงกว้าง

          นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนไขว้ระหว่างวัคซีน Sinovac และ AZ จะสามารถร่นระยะเวลาการฉีดลงได้ และยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงตามผลการวิจัย ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งลดผลกระทบ ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

แสดงความคิดเห็น