ครม.เพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ “โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2” โดย ธอส.

ครม.เพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ “โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2” โดย ธอส. ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่าน “โครงการบ้านล้านหลัง” โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนให้สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อจนใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว โดยข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 21 ก.ค.64 ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังแล้ว 52,514 ราย เป็นเงิน 39,522.37 ล้านบาท จากวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้

    1.ปรับชื่อเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมปรับกรอบวงเงินโครงการเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการบ้านล้านหลัง รวมทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท

    2.ธอส.ไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน จากเดิมที่กำหนด

    -ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน

    -ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน

    3.ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี (จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท)

    4.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 หรือจนกว่า ธอส.ให้สินเชื่อจนเต็มวงเงิน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64

            นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้ ธอส.สำหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส.กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)

 

แสดงความคิดเห็น