ยังไม่จบ! ที่ดิน”กระทิงแดง” ปปช.ไต่สวน ‘อนุพงษ์’ พร้อมพวก6คน ไม่ทำประชาพิจารณ์แต่มีรายงาน

ปปช.ตั้งองค์คณะไต่สวน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พร้อมพวก 6 ราย อนุมัติบริษัทเคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ฯใช้ที่ดินสาธารณะขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน ขยายเขตโรงงาน ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ แต่มีรายงานมหาดไทยว่าทำประชาพิจารณ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ‘สำนักข่าวอิศรา’ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่ คดี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับพวก 6 ราย ลงนามในคำสั่งอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขตโรงงาน มีกรรมการ ป.ป.ช. 3 ราย เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดี คือ  นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายณรงค์ รัฐอมฤต  พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์  

โดยการไต่สวนมีประเด็นสำคัญอยู่ที่กรณีไม่มีการทำพิจารณ์ประชาชน แต่กลับปรากฏในรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยว่า มีการทำประชาพิจารณ์

อย่างไรก็ดี คดียังอยู่ในชั้นการไต่สวนเท่านั้น  ป.ป.ช. ยังไม่ได้มีการชี้มูลความผิด พล.อ.อนุพงษ์ และพวกเป็นทางการแต่อย่างใด 

เกี่ยวกับกรณีนี้ ในช่วงปี 2560 สำนักข่าวอิศรา เคยติดตามนำเสนอข่าวสืบเนื่องจาก เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูล เกี่ยวกับกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขตโรงงาน

ขณะที่  สำนักข่าวอิศรา  ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 13 มกราคม 2554 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

แจ้งประกอบธุรกิจบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ ปรากฎชื่อ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ  นาย จิรวัฒน์ อยู่วิทยา  น.ส. นุชรี อยู่วิทยา  น.ส. สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมเป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 25 เมษายน 2560  นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา ถือหุ้นใหญ่สุด  16.6670% มูลค่า  833,350 บาท ส่วนนาย จิรวัฒน์ อยู่วิทยา น.ส. นุชรี อยู่วิทยา น.ส. ปนัดดา อยู่วิทยา น.ส. สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และ น.ส. สุปรียา อยู่วิทยา ถืออยู่คนละ 16.6666% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 833,330 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2559 แจ้งว่า มีรายได้รวม 39,915,286.25 บาท รวมรายจ่าย 12,618,108.98 บาท กำไรสุทธิ 17,807,347.55 บาท

สินทรัพย์แจ้งว่า  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,911,728.83 บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,958,440.72 บาท  มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 248,616,942.54 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 428,938.53 บาท  รวมสินทรัพย์ 278,490,207.02 บาท

มี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16,369,196.68 บาท ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 12,840,000 บาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,360,883.99 บาท เงินกู้ยืมระยะยาว 162,780,000 บาท รวมหนี้สิน 194,370,565.36 บาท

ทั้งนี้ นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นลูกของนายเฉลียว อยู่วิทยา นักธุรกิจชาวไทยเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง กับภรรยาคนที่สอง มีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง ถูกระบุว่า เป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงานของเครื่องดื่มกระทิงแดงในปัจจุบัน 

ขณะที่ เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ระบุว่า เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (กระทิงแดง) ใช้ “ที่สาธารณะห้วยแม็ก” เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ตามหนังสือของมหาดไทย ที่ มท 0208.4/886 ของสำนักกฎหมาย สป.

ทั้งนี้ ระเบียบมหาดไทยฉบับเดียวกัน ข้อ 23 (3) กำหนดว่าในแต่ละจังหวัดจะอนุญาตให้ได้ต้องไม่เกิน 10 ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร ซึ่งเหตุอันสมควรที่อนุมัติที่ดิน 31 ไร่ ให้เอกชนในครั้งนี้คือป่าชุมชนอยู่กึ่งกลางในเขตพื้นที่โรงงานและบริษัทมีความจำเป็นในการขยายโรงงาน

ที่สาธารณะห้วยแม็กอยู่ในเขตบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น คณะกรรมการชุมชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโชยชน์มาตั้งแต่ปี 2526 ตาม นสล. เลขที่ ขก 2321 และได้มีการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน กำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบป่าชุมชุนตั้งแต่ช่วงปี 2555 และขอใช้ที่ดินเพื่อขยายโรงงานช่วงปี 2558 ซึ่งเรื่องคาราคาซังเรื่อยมา โดยถูกคัดค้านจากสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดงมาตลอด ก่อนที่ มท.1 จะอนุมัติให้ใช้ “ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน” แปลงดังกล่าวเพื่อกิจการของเอกชน(https://web.facebook.com/Watchdog.ACT/)

ขอบคุณภาพจาก ผู้จัดการออนไลน์

ขณะที่ นายชูชาติ ผิวสว่าง เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เคยเปิดเผยสำนักข่าวอิศรา  ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้สภาองค์กรชุมชน ตำบลบ้านดง เคยลงชื่อในหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอคัดค้านการที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้บริษัทเคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ที่ดินสาธารณะห้วยเม็ก ในเขตหมู่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประกอบกิจการเครื่องดื่มฯ ไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมิ.ย.2560 เบื้องต้น ได้รับแจ้งว่า นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว

ส่วนกรมการปกครองได้ทำหนังสือส่งมาถึงตัวแทนชาวบ้าน แจ้งให้ทราบว่า ได้สั่งการให้จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว แต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันเรื่องไปอยู่ในขั้นตอนไหน 

ทั้งนี้ ในหนังสือ ที่แจ้งถึง พล.อ.ประยุทธ์ ตัวแทนชาวบ้านระบุชัดเจนว่า คัดค้านการให้  บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เช่าที่ดินดังกล่าว พร้อมขอให้นายกฯ สั่งการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกคำสั่งให้บริษัทฯ เช่าที่ป่าสาธารณห้วยเม็ก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยคนส่วนใหญ่ พร้อมขอให้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับบริษัทฯ คืนพื้นที่เส้นทางสาธารณะให้กับประชาชนส่วนใหญ่สัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมระบุว่า หนังสือฉบับนี้ มิได้มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง หากแต่เป็นการร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสมบัติสาธารณะให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนส่วนใหญ่เพื่ออนุชนรุ่นหลัง

อ่านรายละเอียด https://www.isranews.org/article/isranews/102316-investigative00-2-61.html

 

แสดงความคิดเห็น