กฟก.สกลนครใจป้ำ ลงพื้นที่มอบเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 1.3 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูอาชีพ

กฟก.สกลนคร ลงพื้นที่มอบเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยกว่า 1,300,000 บาท ให้กลุ่มเกษตรกรนำไปพัฒนาองค์กรและฟื้นฟูอาชีพด้านเกษตรกรรม

 

 

คณะอนุกรรมการกองกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย รวมจำนวน 1,300,000 บาท ให้กลุ่มเกษตรกรนำไปพัฒนาองค์กรและฟื้นฟูอาชีพด้านเกษตรกรรม

นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร และคณะ ลงพื้นที่มอบเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยให้กลุ่มเกษตรกร นำไปพัฒนาองค์กรและฟื้นฟูอาชีพด้านเกษตรกรรม จำนวน ๓ แห่ง รวมเป็นเงิน จำนวน 1,300,000 บาท แบ่งออกเป็น มอบเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกรองค์การพัฒนาบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร นำไปเลี้ยงวัวแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูก จำนวนเงิน 500,000 บาท มอบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับองค์กรเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อขุนบ้านเหล่าปอแดง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร นำไปเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์ จำนวนเงิน 500,000 บาท และมอบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกรทำไร่มะเขือเทศ บ้านท่าวัดใต้ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร นำไปเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์ จำนวน 300,000 บาท

 

 

โดยนายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ กล่าวว่า เน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกร ทั้ง 3 แห่ง ร่วมกันการบริหารจัดการเงินกู้ยืม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสมาชิกภายในกลุ่มต้องทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และมีความสามัคคี จะทำให้การฟื้นฟูอาชีพด้านเกษตรกรรมประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ด้านนายคำมุ่ง โปตินัง ประธานกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับการอนุมัติโครงการ เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไป

แสดงความคิดเห็น