‘แลนด์มาร์คใหม่’ร้อยเอ็ด!!‘ผู้ว่าฯเล็งสร้าง ‘พุทธมณฑล’กลางน้ำ แห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย , พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ , พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) , พระญาณวิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) , นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่องการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัด มีมติที่ประชุมเห็นชอบการก่อสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2703/2564 ประกอบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ควรมีการจัดตั้งพุทธศาสนสถาน ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนสาธารณะ ที่สงบ ร่มรื่น ราษฎรสามารถใช้ออกกำลังกายได้ ประกอบพิธีทางศาสนา ประชุมปรึกษาเรื่องทางศาสนา และใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมได้ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดให้มีการประชุมขึ้นในครั้งนี้โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาในวาระสำคัญ ดังนี้

1. หารือถึงปัญหาการขับเคลื่อนการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข

2. การมอบหมายภารกิจที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับการขับเคลื่อนการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนแม่บท ด้านการจัดทำแบบแปลนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การขอใช้พื้นที่อ่างธวัชชัยเพื่อจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด การนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใหม่ที่มารับหน้าที่ให้รับทราบเรื่องการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

3. การจัดหางบประมาณในการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด

4. การเตรียมจัดทำแผนเพื่อบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมให้จัดทำผังการพัฒนาเชื่อมโยงไปยังสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง พร้อมย้ำว่าการพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ดควรเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยควรทำเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงวัย เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีศักยภาพด้านการสาธารณสุข พร้อมทั้งต้องพัฒนาพื้นที่โดยรอบควบคู่ไปกับการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา>>สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น