มาเด้อพี่น้อง ชาวขอนแก่นพากันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 กันอย่างคึกคัก

มาเด้อพี่น้อง ชาวขอนแก่นพากันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 กันอย่างคึกคัก

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 เข็มที่ 1 (ภายใต้งบประมาณการสั่งซื้อวัคซีนของเทศบาลนครขอนแก่น) โดยวันนี้มีการให้บริการฉีดวัคซีน 2 แห่ง คือ แห่งที่1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้ฉีด) , จิตอาสาจากค่ายศรีพัชรินทร์ และแห่งที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้ฉีด) ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในครั้งนี้ด้วย สำหรับวันนี้เป็นวันที่ 14 ของการที่เทศบาลนครขอนแก่นให้บริการแก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 เข็มที่ 1 โดยรอบที่ 2 จำนวน 38,000 คน (76,000 โดส) ตามตารางดังนี้ -วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 4,5,9,10,11,12,13 กันยายน 2564 ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น -วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก) *** เว้นวันหยุดราชการ*** -วันที่ 16 ,22 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอความร่วมมือให้ประชาชนมาตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้รับนัดหมาย โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน และการบันทึกหน้าจอแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน การโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการฉีดวัคซีนของประชาชน รวมไปถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้นำหลักฐานมาแสดงด้วย โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการเปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิ รอบที่ 2 ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล U-PHEE ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา และสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 043 -224031 / 043-225525 ในวันเวลาราชการ ท้ายสุดนี้เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณ จังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,โรงพยาบาลขอนแก่น ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ,โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น , ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ,เครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น