กกต.เคาะแล้ว!!เลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ 28 พ.ย.รับสมัคร 11-15 ต.ค. 2564 นี้

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นั้น

วันนี้ 13 ก.ย.กกต.ได้พิจารณาน่างแผนการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่สำนักงานกกต.เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จะออกประกาศ ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวัน ศุกร์ ที่ 1 ต.ค. 2564

2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง

เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 2564  และวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงความคิดเห็น