“เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” โครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน หลังที่ 27 และ 28

จ.ศรีสะเกษ มอบบ้านโครงการสร้างซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน”เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” หลังที่ 27 และ 28 ในพื้นที่ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์

 

              นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 27 และ 28 ในพื้นที่ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ โดย บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ดังนี้

             1.บ้านหลังที่ 27 มอบให้แก่ นางสาวชาติ อุปมัย บ้านเลขที่ 76 บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์เดิมที่อยู่อาศัย เป็นบ้านชั้นเดียว หลังคาบ้านรั่ว มีสภาพผุพังไม่มั่นคง แข็งแรง ปัจจุบันพักอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว เป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด มอบผ่านโครงการ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา

             2.บ้านหลังที่ 28 มอบให้แก่ นางเป่ง สิงห์โท อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 35 บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์เดิมที่อยู่อาศัย ค่อนข้างทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง เป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ตามลำพัง ไม่มีที่ทำกิน มีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยเบี้ยผู้สูงอายุยังชีพ และบัตรสวัสดิการรัฐเลี้ยงชีพ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด มอบผ่านโครงการ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา

             โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองร้อย ตชด.224 อำเภอกันทรลักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

             ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

             โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกกิ่งกาชาด อำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้แทนจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 ผู้แทนจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ผู้แทนจากกองร้อย ตชด.224 ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประมงจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ผู้บริหารองค์กรเอกชน นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด เข้าร่วมพิธี

แสดงความคิดเห็น