วัคซีนพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชน จ.นครพนม 

 

 

ที่บริเวณหอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระและนักบวช ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและตื่นเต้นของผู้ที่ได้รับพระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์มในครั้งนี้ ซึ่งล้วนซาบซึ้งในพระเมตตาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ศาสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

 

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในเวลา 8.00 น. ซึ่งนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภช ธีรกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ได้นำคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนร่วมกับการฉีดวัคซีนอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรมาตามระบบปกติที่มีการให้บริการ ซึ่งในส่วนของวัคซีนพระราชทาน จังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานมาให้กับประชาชนทั้งสิ้น 5,000 โดส โดยจะฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,500 คน แบ่งเป็นอำเภอเมือง 300 คน อำเภอปลาปาก 250 คน อำเภอท่าอุเทน 250 คน อำเภอบ้านแพง 250 คน อำเภอธาตุพนม 250 คน อำเภอเรณูนคร 200 คน อำเภอนาแก 200 คน อำเภอศรีสงคราม 200 คน อำเภอนาหว้า 200 คน อำเภอโพนสวรรค์ 200 คน อำเภอนาทม 100 คน และอำเภอวังยาง 100 คน

 

 

นอกจากนี้ ยังมีชุดยาสามัญประจำบ้านมอบให้กับประชาชนได้ใช้ในครัวเรือนอีกจำนวน 500 ชุด โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จะมีการกระจายบุคคลากรออกให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564

แสดงความคิดเห็น