อุบลฯ ติดตามความคืบหน้า โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรฯ ปีการผลิต 2563/2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามความคืบหน้า โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2563/2564

              นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว

              ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดการเสวนาติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2563/2564 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างภาคราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา จำนวน 50 คน โดยมีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจากสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจากสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

แสดงความคิดเห็น