ภูกระดึง เปิดเที่ยว 1 ต.ค. 64

เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึง – Phu Kradueng National Park ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ เงื่อนไขสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและขึ้นเขาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด มีดังนี้

แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1. ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม
3. ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม
4. ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2)
5. วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
6. ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)

2.. นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

3.. นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยาน แห่งชาติล่วงหน้า ๑๕ วัน ผ่านแอพพลิเคชัน QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึงกําหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด

4. จํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจํานวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคง มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๔ (COMID-19)) ซึ่งอุทยานแห่งชาติ ภูกระดึงกําหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง จํานวน 2,000 คน/วัน หากนักท่องเที่ยวครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ว ต้องรอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถเข้า ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

5. การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้เว้น ระยะห่าง ๑-๒ เมตร สําหรับร้านค้าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหาร ในร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ต้องไม่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า ๔-๕ คน โดยเจ้าหน้าที่อุทยาน แห่งชาติภูกระดึง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ

6.การทําความสะอาดฆ่าเชื้อ และการกําจัดขยะติดเชื้อ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีมาตรการ ในการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจ อาคารต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ ห้องน้ํา-ห้องสุขา บ้านพัก นักท่องเที่ยว ร้านค้า และบริเวณพื้นที่สัมผัสสูงทุกจุดบริการ รวมถึงการคัดแยกถังขยะสําหรับขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะ

7. ในระหว่างท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

แสดงความคิดเห็น