ทางอากาศพร้อม!!‘ศักดิ์สยาม’สั่งกพท.เตรียมเปิดประเทศ ต.ค.นี้ ‘26 จังหวัด’ครึกครื้นรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564  เพจ ‘ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม’ รายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารข่าวสารการบินของไทยตามมาตรฐานสากล และเร่งรัดการออกใบอนุญาตอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้าการพัฒนางานด้านการบริหารข่าวสารการบินของประเทศไทยให้ไปสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยพัฒนาระบบบริการข่าวสารการบินไปสู่การบริหารข่าวสารการบินแบบดิจิทัล เพื่อต่อยอดการพัฒนาสำหรับการเชื่อมต่อกับ System Wide Information Management (SWIM) ซึ่งเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตการบินของโลกที่มีการบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบ ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต และเชื่อมโยงระบบการบริหารข่าวสารการบินตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับแผนการเดินอากาศสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และของภูมิภาค
2. การจัดทำแผนดำเนินการพัฒนางานด้านการบริหารข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Management : AIM) ซึ่ง กบร. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและเน้นย้ำให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้ศึกษาตัวอย่างจากประเทศอื่นเป็นต้นแบบ เช่น สิงคโปร์ และเร่งรัดกรอบการดำเนินงาน โดย กพท. ได้รับข้อสั่งการดังกล่าวเพื่อนำไปดำเนินการตามแผนฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ครบถ้วน เพื่อให้การบริการข่าวสารการบินของประเทศดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะดำเนินการตามแผนฯ เพื่อเปิดให้มีนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข่าวสารการบิน (AIS Provider) แทน คาดว่าจะสามารถส่งมอบและถ่ายโอนงานให้นิติบุคคลดำเนินงานได้ในเดือนมิถุนายน 2565 และตั้งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบ (SWIM) ในปี 2567
3. การแก้ไขกฎระเบียบการอนุญาตโดรนขนาดใหญ่ (น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป) ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นขออนุญาตเป็นจำนวนมาก โดย กพท. จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอความเห็นชอบให้ผู้ยื่นขออนุญาตที่มีความพร้อม สามารถใช้โดรนเพื่อการเกษตรได้อย่างถูกกฎหมายภายในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ปัจจุบันไม่มีคำขออนุญาตคงค้างเป็นจำนวนมากและใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด ตามนโยบาย Set Zero โดยสามารถทยอยขึ้นทะเบียนได้ตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนดตามปกติ
4. การเตรียมการรองรับนโยบายการเปิดประเทศใน 120 วัน ของรัฐบาล ที่ประชุมฯ ได้มอบให้ กพท. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายดังกล่าว ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นการเปิดประเทศครั้งใหญ่ที่สุดทั้งเฟส 2 และเฟส 3 รวม 26 จังหวัด รองรับการท่องเที่ยวทั้งของคนไทยและต่างชาติกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) โดยให้นำบทเรียนจากโครงการแซนด์บ็อกซ์มาปรับปรุงแก้ไขและเร่งดำเนินการตามนโยบายการบินวิถีใหม่ (New Normal) ที่จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในกิจการการบินให้สามารถนำมาเริ่มใช้ได้โดยเร็ว โดยที่ประชุมฯ ได้มอบให้ กพท. เป็นศูนย์กลางดำเนินการร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อประสานงานและเตรียมการให้บุคลากรทางการบินที่ปฏิบัติงานสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้โดยสารได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะในช่วงการเปิดประเทศในเดือนตุลาคมนี้
5. การให้ความช่วยเหลือสายการบินให้ได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แสดงความห่วงใยต่อสายการบินสัญชาติไทยที่ประสบปัญหาวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบให้ กพท. เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้มีข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคและการสูญเสียความสามารถด้านกิจการการบินของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงปี 2568 เป็นต้นไป เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือสายการบินให้ได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) โดยเร็ว
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้ กพท. เร่งรัดแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินตามโครงการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยตามการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (International Aviation Safety Assessment : IASA) ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) โดยมีเป้าหมายเดิม คือ เพื่อยกระดับประเทศไทยกลับคืนสู่ Category 1 ภายในปี 2564 ซึ่งการกลับสู่ Category 1 จะทำให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนเป็นไปตามมาตรฐานของ FAA และ IASA ซึ่งจะส่งผลดีให้สายการบินของไทยบินตรงไปยังสหรัฐฯ ได้และทำการบินร่วมได้ตามปกติ (Code Sharing) รวมทั้งจะส่งผลต่อการขอเพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากไทยไปยังประเทศอื่นที่ยึดถือผลประเมินของ FAA ด้วย เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น