พืชเศรษฐกิจตัวใหม่!!‘มนัญญา’ หนุนขอนแก่นปลูก ‘ฟ้าทะลายโจร’ดันเป็น ‘ฮับ’การผลิตระดับประเทศ

‘มนัญญา’ รมช.เกษตรและสหกรณ์ Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ผลักดันสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร
18 ก.ย. 64 ที่บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมชมโรงงานผลิตและแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นางรัตนา จันทะแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และถุงยังชีพ ให้กับผู้แทนสหกรณ์การเกษตรพระยืน พร้อมร่วมปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมเผยว่า “การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายที่ดี ในการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูปเข้าสู่ตลาดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ และยังเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์ในการต่อยอด ขยายการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่ปลูกให้กับสมาชิกสหกรณ์รายอื่นๆ รวมทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณ และราคาให้เกิดความสมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น
 ทั้งนี้ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 และได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ซึ่งกรมวิชาการเกษตร จะสนับสนุนกล้าพันธุ์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลค์สูงให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลที่ได้รับจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ต่อไป ซึ่งการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมจำนวน 498 ไร่ มีเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 98 ไร่ และปี 2565 จำนวน 400 ไร่ ในพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อแปรรูปป้อนเข้าสู่ตลาดโดยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างไรก็ตามในวันนี้ถือเป็นเป็นจุดเริ่ม Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง สังกัดสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด ดำเนินการผลิตและแปรรูปฟ้าทะลายโจร โดยมีสมาชิกปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 26 ราย ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรจากกรมวิชาการเกษตร รวมจำนวน 40,000 ต้น ซึ่งจะได้มอบให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกฟ้าทะลายโจร และจะขยายผลต่อไป จะเป็นการสร้างอาชีพใหม่หรือเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกและเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนผลผลิตฟ้าทะลายโจรให้เข้าสู่ตลาดสำหรับเป็นยาต้านไวรัส โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น
 จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นำมาจัดบูธโชว์ในงาน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ไม้กวาด ของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด
แนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะของสมาชิก กิจกรรมป้อนนมแพะ ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระบุบ้านโต้น จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกของสมาชิก รวมทั้ง เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (GAP ฟ้าทะลายโจร) การผลิตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ กิจกรรมการแจกเมล็ดพันธุ์ และเชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา นิทรรศการ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร จากนั้น ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตและแปรรูปสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง ชมกระบวนการแปรรูปสมุนไพร การบด การบรรจุ การแพคผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แบบแคปซูล และชาฟ้าทะลายโจร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ชาใบหม่อน ชารางจืด ชาว่านชัดมดลูก ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อกันมากในช่วงนี้อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น